Uslovi za pružanje Post express usluga

 1. Post express usluge su komercijalne usluge dodatne vrednosti, Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd (u daljem tekstu Pošta Srbije), kojom se obezbeđuje najkraći i garantovani rok prenosa Post express pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, uz poštovanje načela savesnosti, poštenja, nepovredivosti poštanskih pošiljaka i tajnosti podataka.
  Post express usluge prenosa pošiljaka pružaju se prema Pravilniku o pružanju Post express usluga u unutrašnjem saobraćaju, Zakonu o poštanskim uslugama i navedenim uslovima koje pošiljalac ili njegov predstavnik izjavljuje da prihvata bezrezervno.
 2. Mreža za prijem i dostavu Post express pošiljaka
  Post express pošiljke se prenose od mesta prijema do mesta uručenja u propisanim i garantovanim rokovima u zavisnosti od vrste Post express usluga, a u sladu sa važećim pravilnikom i uz nadoknadu u skladu sa važećim cenovnikom (Cenovnik Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju). Prijem pošiljaka moguć je posredstvom kurira i na šalteru pošta, a spisak gradova/naseljenih mesta u kojima je organizovan prijem na adresi korisnika i spisak pošta koje vrše prijem ekspres pošiljka definisan je Mrežom za prijem i dostavu Post express pošiljaka. Uručenje Post express pošiljaka vrši se na teritoriji pošta čiji je spisak dat u Mreži za prijem i dostavu Post express pošiljaka. Mreža za prijem i dostavu Post express pošiljaka na raspolaganju je korisnicima u poštama i na sajtovima www.postexpress.rs i www.posta.rs. Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se u tom slučaju ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka, a pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju „potpis pošiljaoca” potvrđuje da je upoznat sa navedenim uslovom pružanja usluge i da ga prihvata.
 3. Prijemni obrazac
  Post express pošiljke se primaju uz popunjen prijemni obrazac i mogu se primiti kao pošiljke sa ili bez označene vrednosti, otkupne pošiljke, pošiljke sa povratnicom i pošiljke sa ličnim uručenjem. Prijemni obrazac predstavlja dokaz o prijemu pošiljke, koji se ne može osporiti. Pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu, u polju „potpis pošiljaoca”, potvrđuje ispravnost unetih podataka, bez obzira da li je samostalno popunio prijemni obrazac ili je to na njegov zahtev uradio zaposleni pošte, kao i da je upoznat sa ovim uslovima za pružanje usluge. Korisnik PostexpressBOX usluge u obavezi je da preko Mobilne android aplikacije „Pošta Srbije” evidentira sve podatke o pošiljci, i to: vrsta usluge, adresni podaci pošiljaoca, primaoca, mesto preuzimanja, sadržaj, posebne usluge, podaci o ličnoj ispravi za vrednosne i otkupne pošiljke, prijemni broj pošiljke sa PostexpressBOX ambalaže, kao i da prema štampanom tekstu popuni sva polja na PostexpressBOX ambalaži. PostexpressBOX ambalaža na sebi ima unapred označen prijemni broj pošiljke u vidu bar-kod oznake, kao i predštampana polja u kojima korisnik upisuje sve zahtevane podatke. Prijem PostexpressBOX pošiljke moguće je realizovati isključivo ako je korisnik zahtev za predaju pošiljke kreirao korišćenjem Mobilne aplikacije „Pošta Srbije”. Korisnik je u obavezi da u Mobilnoj aplikaciji „Pošta Srbije” popuni polje „prihvatam uslove korišćenja usluge”, čime potvrđuje da je upoznat sa Uslovima za pružanje usluga, kao i da je saglasan sa prijemom elektronske potvrde o prijemu pošiljke. Korisnik PostexpressBOX usluge garantuje da su na PostexpressBOX ambalaži tačno upisani svi zahtevani podaci i da su istovetni sa podacima unetim u Mobilnu aplikaciju „Pošta Srbije”.
 4. Sadržaj pošiljke
  Pošiljalac garantuje: a) da je sadržina pošiljke koja se šalje opisana tačno i precizno u delu prijemnog obrasca „opis sadržine”; b) da su tačno upisani svi podaci pošiljaoca i primaoca i c) da je upakovana tako da obezbeđuje siguran prenos i rukovanje, kao i da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju pošiljkom. Pošta Srbije ima pravo da odbije prijem ili isključi iz prenosa pošiljke ukoliko nisu ispoštovane obaveze koje su navedene pod a, b i c ovog stava. Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje pošiljke. Pakovanje i zatvaranje poštanskih pošiljaka mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u pošiljci. Ukoliko PostexpressBOX pošiljka ne ispunjava uslove za prenos u pogledu maksimalno dozvoljene mase pošiljke, Pošta Srbije će odbiti prijem pošiljke. Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac (Zakon o poštanskim uslugama, čl. 83 i 84, „Sl. glasnik RS”, br. 77/2019).
 5. Pravilno pakovanje
  Post express pošiljke čije dimenzije prelaze 60x50x50 cm primaju se isključivo po osnovu zaključenog ugovora.
  Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i drugo, u zavisnosti od sadržaja). Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta – između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije – i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Tečnosti, masne i praškaste materije treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara, tako da ne može da se otvori u toku transporta. U slučaju da oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju, predmet se mora obmotati tvrdim kartonom i ispuniti odgovarajućim zaštitnim materijalom, tako da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
 6. Zabranjen sadržaj
  U Post express pošiljkama je zabranjeno slati: metalni novac, papirne novčanice, bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, menice, putničke čekove, platinu, zlato, srebro, obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit, plemenite metale (osim u vrednosnim pošiljkama), eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, infektivne supstance, opojne droge i psihotropne materije, sablažnjive ili nemoralne predmete, predmete piraterije, žive životinje, replike neaktivnih eksplozivnih naprava i vojne borbene tehnike, uključujući neaktivne granate, neaktivne čaure i slično, oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos zabranjen zakonom. U cilju sprečavanja prenosa navedenih roba i materijala, Pošta Srbije ima pravo da proveri pošiljku koju prihvata na prenos, kao i da je isključi iz prenosa.
  Posledice slanja u Post express pošiljkama robe i predmeta koji su zabranjeni za prenos, snosi pošiljalac.
  Pošiljalac je u svakom slučaju odgovoran za štete koje mogu da budu pričinjene licima ili stvarima, zbog lažnog prijavljivanja sadržaja ovakvih roba, materija ili supstanci, kao i predmete koji, po svojoj prirodi ili pakovanju, mogu biti opasni za građane ili lica koja dolaze u kontakt sa pošiljkom i koji mogu ugroziti druge pošiljke, poštansku opremu ili imovinu trećeg lica.
 7. Uručenje
  Uručenje se vrši primaocu ili ovlašćenom licu uz potvrdu prijema na za to predviđenom mestu na dostavnoj knjižici. Kada pošiljku u ime primaoca prima njegov punomoćnik, odrasli član domaćinstva ili kod primaoca stalno zaposleno lice, mora u potpisu naznačiti odnos prema primaocu i upisati broj lične karte.
  Za otkupne pošiljke od primaoca se naplaćuje poštarina za uplatu otkupnog iznosa po Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja.
  Pošiljke koje iz bilo kog razloga nisu uručene čuvaju se 20 (dvadeset) dana, ne računajući dan pokušaja dostave. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti pošiljaocu, smatra se neisporučivom.
 8. Naplata poštarine
  Prenos Post express pošiljaka obavlja se uz naplatu poštarine, utvrđene Cenovnikom Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, i naplaćuje se zakonskim sredstvima. Pošta Srbije omogućava pošiljaocu da obračunatu poštarinu prilikom preuzimanja plati primalac, što se označava na prijemnom obrascu. Ako takva pošiljka iz bilo kog razloga ne bude uručena, troškovi dvostrukog iznosa poštarine padaju na teret pošiljaoca. Za Post express pošiljke za koje je poštarinu platio pošiljalac, u slučaju neuručenja i vraćanja pošiljke pošiljaocu, ne naplaćuje se povratna poštarina.
 9. Reklamacije
  Za slučaj prekoračenja roka, gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, korisniku pripada naknada štete u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 77/2019).
  Zahtev za naknadu štete mora se podneti u pisanom obliku Pošti Srbije u roku propisanom Zakonom o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 77/2019). O rezultatu reklamacionog postupka korisnik će biti obavešten u roku predviđenim Zakonom o poštanskim uslugama. Pošta Srbije je oslobođena odgovornosti i ne priznaje naknadu štete u slučajevima kada se dokaže da je do gubitka pošiljke ili oštećenja sadržine pošiljke ili umanjenja njene sadržine ili do prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke, došlo usled uzroka koji se nisu mogli predvideti, ni izbeći ili otkloniti, zbog prirode sadržine registrovane pošiljke ili krivicom pošiljaoca. Prijem elektronske potvrde o prijemu pošiljke imejlom korisnika predstavlja osnov za ostvarenje korisničkih prava korisnika PostexpressBOX usluge.
 10. Niko od zaposlenih Pošte Srbije nema pravo da ukine ili jednostrano izmeni Uslove za pružanje Post express usluga.
 11. Svaki slučaj koji nije tretiran u skladu sa navedenim uslovima regulisaće se u skladu sa odredbama važećeg Zakona o poštanskim uslugama.
 12. Svi sporovi između Pošte Srbije i korisnika rešavaće se kod nadležnog suda.

Pratite Vašu pošiljku na našem sajtu www.postexpress.rs (u delu brze pretrage track&trace) ili pozivom Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808 (besplatni poziv).

Uslovi za pružanje EMS usluga

 1. Javno preduzeće „Pošta Srbije” (u daljem tekstu Pošta Srbije) pod nazivom EMS (Express mail service) pruža uslugu ubrzanog prenosa pošiljaka u međunarodnom saobraćaju, pod dole navedenim uslovima, koje pošiljalac (ili njegov predstavnik), izjavljuje da prihvata bezrezervno. Adresnica predstavlja dokaz o prijemu pošiljke koji se ne može osporiti.
 2. EMS pošiljka može sadržati dokumenta ili robu, ili i jedno i drugo, osim dokumenata i robe za koje se primenjuju zabrane predviđene aktima Svetskog poštanskog saveza. Za prijem i prenos, u EMS pošiljci, zabranjeno je slanje sledećeg:
  • metalnog novca,
  • novčanica i vrednosnica koje glase na donosioca, putničkih čekova,
  • piraterijskog materijala,
  • plemenitih metala, dragog kamenja,
  • opojnih droga, psihotropnih materija,
  • sablažnjivih i nemoralnih predmeta,
  • otrovnih i materija sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivnih, zapaljivih, radioaktivnih i ostalih opasnih materija,
  • oružja i municije,
  • živih životinja,
  • predmeta čiji je prenos zabranjen propisima Republike Srbije, kao i predmeta čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji, kao i predmeta koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene koji rukuju pošiljkom i predmeta koji mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu i sredstva koja se koriste pri rukovanju pošiljkom.
 3. Pošiljalac garantuje:
  • da je sadržina pošiljke koja se šalje opisana tačno i precizno u delu adresnice „Carinska deklaracija”,
  • da su tačno upisani svi podaci pošiljaoca i primaoca, i
  • da je pošiljka koja se šalje upakovana tako da obezbeđuje siguran prenos i rukovanje.
  Pošta Srbije ima pravo da odbije prijem ili isključi iz prenosa pošiljke ukoliko nisu ispoštovane navedene obaveze. Pošta Srbije se oslobađa obaveze isplate naknade štete, usled umanjenja ili oštećenja sadržine pošiljke tokom prenosa i rukovanja, koje je rezultat neadekvatnog pakovanja.
 4. EMS pošiljke predaju se pošti otvorene, radi uvida u sadržaj pošiljke, a po izvršenom uvidu pošiljalac zatvara pošiljku.
 5. Pošiljalac je dužan da, uz EMS pošiljke, preda odgovarajuće obrasce i dokumentaciju.
 6. U slučajevima gubitka, orobljenja ili oštećenja EMS pošiljke, pošiljalac ima pravo na naknadu štete, saglasno propisima Svetskog poštanskog saveza. Reklamacioni postupak pošiljalac može pokrenuti u roku od šest meseci od dana prijema pošiljke.
 7. Rokovi uručenja za EMS pošiljke u polazu iz naše zemlje nisu garantovani. Pošta Srbije ne snosi odgovornost u slučaju prekoračenja očekivanih vremena prenosa EMS pošiljke.
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome