Uslovi za pružanje usluga

Uslovi za pružanje Post express usluga

 1. Post express usluga je komercijalna usluga dodatne vrednosti, Javno preduzeće „Pošta Srbije” (u daljem tekstu Pošta Srbije), kojom se obezbeđuje najkraći i garantovani rok prenosa Post express pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, uz poštovanje načela savesnosti, poštenja, nepovredivosti poštanskih pošiljaka i tajnosti podataka.
  Post express usluge prenosa pošiljaka pružaju se prema Pravilniku o pružanju Post express usluga u unutrašnjem saobraćaju, Zakonom o poštanskim uslugama i dole navedenim uslovima, koje pošiljalac ili njegov predstavnik izjavljuje da prihvata bezrezervno.
 2. Mreža za prijem i dostavu Post express pošiljaka.
  Post express pošiljke se prenose od mesta prijema do mesta uručenja u propisanim i garantovanim rokovima u zavisnosti od vrste Post express usluga, a u sladu sa važećim Pravilnikom i uz nadoknadu koju određuje važeći Cenovnik (Cenovnik Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju). Prijem pošiljaka se vrši putem kurira i na šalteru pošta, a spisak gradova / naseljenih mesta u kojima je organizovan prijem Post express pošiljaka na adresi korisnika i spisak pošta koje vrše prijem pošiljaka definisan je Mrežom za prijem i dostavu Post express pošiljaka. Uručenje Post express pošiljaka, vrši se na teritoriji pošta čiji je spisak dat u Mreži za prijem i dostavu Post express pošiljaka.Mreža za prijem i dostavu Post express pošiljaka na raspolaganju je korisnicima u poštama i na sajtovima www.postexpress.rs i www.posta.rs. Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se u tom slučaju ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka, a pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju "Potpis pošiljaoca" potvrđuje da je upoznat sa navedenim uslovom pružanja usluge i da je isti prihvatio.
 3. Prijemni obrazac
  Post express pošiljke se primaju uz popunjen prijemni obrazac i mogu se primiti kao pošiljke sa ili bez označene vrednosti, otkupne pošiljke, pošiljke sa povratnicom i pošiljke sa ličnim uručenjem. Prijemni obrazac predstavlja dokaz o prijemu pošiljke, koji se ne može osporiti. Pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu, u polju "Potpis pošiljaoca", potvrđuje ispravnost unetih podataka, bez obzira da li je popunjavanje prijemnog obrasca izvršio samostalno ili je to uradio zaposleni pošte na njegov zahtev, kao i da je upoznat sa ovim uslovima za pružanje usluge.
 4. Sadržaj pošiljke
  Pošiljalac garantuje: a) da je sadržina pošiljke koja se šalje opisana tačno i precizno u delu Prijemnog obrasca "Opis sadržine". b) da su tačno upisani svi podaci pošiljaoca i primaoca i c) da je pošiljka koja se šalje upakovana tako da obezbeđuje siguran prenos, rukovanje i zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju sa pošiljkom. Pošta Srbije ima pravo da odbije prijem ili isključi iz prenosa pošiljke ukoliko nisu ispoštovane obaveze koje su navedene pod a, b i c ovog stava.
  Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje pošiljke. Pakovanje i zatvaranje poštanskih pošiljaka mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u pošiljci. Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac. Član 49. i 50., Zakon o poštanskim uslugama (Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 30/2010).
 5. Pravilno Pakovanje
  Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i dr., u zavisnosti od sadržaja). Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
  Tečnosti, masne i praškaste materije treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori u toku transporta.
  U slučaju da oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju, predmet se mora obmotati tvrdim kartonom i ispuniti odgovarajućim zaštitnim materijalom, tako da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
 6. Zabranjen sadržaj
  U Post express pošiljkama je zabranjeno slati: metalni novac, papirne novčanice, bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, menice,putni čekovi,platina,zlato,srebro,obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit, plemenite metale, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, infektivne supstance, opojne droge i psihotropne materije, sablažnjive ili nemoralne predmete,predmete piraterije, žive životinje, replike neaktivnih eksplozivnih naprava i vojne borbene tehnike, uključujući neaktivne granate, neaktivne čaure i sl., oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos Zakonom zabranjen. U cilju sprečavanja prenosa gore navedenih roba i materijala Pošta Srbije ima pravo da proveri pošiljku koju prihvata na prenos, kao i da je isključi iz prenosa.
  Posledice slanja predmeta i robe u Post express pošiljkama koje su zabranjene za prenos,snosi pošiljalac.
  Pošiljalac je u svakom slučaju odgovoran za štete koje mogu da budu pričinjene licima ili stvarima, zbog lažnog prijavljivanja sadržaja ovakvih roba, materija ili supstanci, kao i predmete koji, po svojoj prirodi ili pakovanju, mogu biti opasni za građane ili lica koja dolaze u kontakt sa pošiljkom i koji mogu ugroziti druge pošiljke, poštansku opremu ili imovinu trećeg lica.
 7. Uručenje
  Uručenje se vrši primaocu ili ovlašćenom licu uz potvrdu prijema na za to predviđenom mestu na Dostavnoj knjižici. Kada pošiljku u ime primaoca prima njegov punomoćnik, odrasli član domaćinstva ili kod primaoca stalno zaposleno lice, mora u potpisu naznačiti odnos prema primaocu i upisati broj lične karte.
  Za otkupne pošiljke od primaoca se naplaćuje poštarina za uplatu otkupnog iznosa po Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja.
  Pošiljke koje iz bilo kog razloga nisu uručene čuvaju se 5 (pet) radnih dana ako glase za primaoca koji se nalazi na užem dostavnom području, odnosno 10 (deset) dana ako glase za primaoca koji se nalazi na širem i najširem dostavnom području, ne računajući dan pokušaja dostave. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti pošiljaocu pošiljka se smatra neisporučivom.
 8. Naplata poštarine
  Prenos Post express pošiljaka obavlja se uz naplatu poštarine koja je utvrđena Cenovnikom Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i naplaćuje se zakonskim sredstvima. Pošta Srbije omogućava pošiljaocu da obračunatu poštarinu prilikom preuzimanja plati primalac, što se označava na Prijemnom obrascu. Ako takva pošiljka iz bilo kog razloga ne bude uručena, troškovi dvostrukog iznosa poštarine padaju na teret pošiljaoca.
 9. Reklamacije
  Za slučaj prekoračenja roka, gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, korisniku pripada naknada štete u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019).
  Zahtev za naknadu štete mora se podneti u pisanom obliku Pošti Srbije u roku propisanom Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019). O rezultatu reklamacionog postupka korisnik će biti obavešten u roku predviđenim Zakonom o poštanskim uslugama. Pošta Srbije je oslobođena odgovornosti i ne priznaje naknadu štete u slučajevima ako se dokaže da je do gubitka pošiljke ili oštećenja sadržine pošiljke ili umanjenja njene sadržine ili do prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke, došlo usled uzroka koji se nisu mogli predvideti ni izbeći ili otkloniti, zbog prirode sadržine registrovane pošiljke ili krivicom pošiljaoca.
 10. Niko od zaposlenih Pošte Srbije nema pravo da ukine ili jednostrano izmeni Uslove za pružanje Post express usluga
 11. Svaki slučaj koji nije tretiran u skladu sa navedenim uslovima regulisaće se u skladu sa odredbama važećeg Zakona o poštanskim uslugama.
 12. Svi sporovi između Pošte Srbije i korisnika rešavaće se kod nadležnog suda.

 13. Pratite Vašu pošiljku putem našeg sajta www.postexpress.rs (u delu brze pretrage track&trace) ili putem Kontakt centra na telefon
  011/3 607 607 i 0800 100 808 (besplatni poziv)

Uslovi za pružanje EMS usluga

 1. Javno preduzeće „Pošta Srbije” (u daljem tekstu Pošta Srbije) pod nazivom EMS (Express mail service) pruža uslugu ubrzanog prenosa pošiljaka u međunarodnom saobraćaju, pod dole navedenim uslovima, koje pošiljalac (ili njegov predstavnik), izjavljuje da prihvata bezrerzevno. Adresnica predstavlja dokaz o prijemu pošiljke koji se ne može osporiti.
 2. EMS pošiljka može sadržati dokumenta ili robu, ili i jedno i drugo, osim dokumenata i robe za koje se primenjuju zabrane predviđene aktima Svetskog poštanskog saveza. Za prijem i prenos, u EMS pošiljci, zabranjeno je slanje sledećeg:
  • metalnog novca,
  • novčanica i vrednosnica koje glase na donosioca, putničkih čekova,
  • piraterijskog materijala,
  • plemenitih metala, dragog kamenja,
  • opojnih droga, psihotropnih materija,
  • sablažnjivih i nemoralnih predmeta,
  • otrovnih i materija sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivnih, zapaljivih, radioaktivnih i ostalih opasnih materija,
  • oružja i municije,
  • predmeti čiji je prenos zabranjen propisima RS kao i predmeti čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.
 3. Pošiljalac garantuje:
  • da je sadržina pošiljke koja se šalje opisana tačno i precizno u delu adresnice „OPIS SADRŽINE“,
  • da su tačno upisani svi podaci pošiljaoca i primaoca i
  • da je pošiljka koja se šalje upakovana tako da obezbeđuje siguran prenos i rukovanje.
  Pošta Srbije ima pravo da odbije prijem ili isključi iz prenosa pošiljke ukoliko nisu ispoštovane navedene obaveze.
  Usled umanjenja ili oštećenja sadržine pošiljke tokom prenosa i rukovanja koje je rezultat neadekvatnog pakovanja, Pošta Srbije se oslobađa obaveze isplate naknade štete.
 4. EMS pošiljke predaju se pošti otvorene, radi uvida u sadržaj pošiljke, a po izvršenom uvidu pošiljalac zatvara pošiljku.
 5. Pošiljalac je dužan da, uz EMS pošiljke u polazu iz naše zemlje, preda odgovarajuće obrasce i dokumentaciju.
 6. U slučajevima gubitka, orobljenja ili oštećenja EMS pošiljke, pošiljalac ima pravo na naknadu štete saglasno propisima Svetskog poštanskog saveza.
  Reklamacioni postupak, pošiljalac može pokrenuti u roku od šest meseci, od dana prijema pošiljke.
 7. Vremena prenosa EMS pošiljaka u polazu iz naše zemlje nisu garantovana. Pošta Srbije ne snosi odgovornost u slučaju prekoračenja očekivanog vremena prenosa.
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome