Adresovanje pošiljke

Pravilnim adresovanjem obezbedićete brzo i sigurno uručenje pošiljke primaocu.

Post express

Pravilno adresovanje podrazumeva:

 • potpune i tačne adresne podatke, odštampane ili rukom ispisane, tako da su jasni, čitljivi na svim primercima prijemnog obrasca – adresnice,
 • tačno naznačene osnovne usluge i dodatne usluge,
 • tačan opis sadržaja (opis sadržaja mora odgovarati stvarnom sadržaju pošiljke).

Ukoliko je adresnicu popunio kurir ili radnik na šalteru pošte, pošiljalac je dužan da pročita sve navedene podatke i svojim potpisom potvrdi tačnost navedenih podataka.

Adresni podaci

 • Pošiljke mogu imati samo jednu adresu pošiljaoca i jednu adresu primaoca.
 • Podaci koje je pošiljalac pri adresovanju pošiljke u obavezi da navede:
  • ime i prezime ili naziv primaoca,
  • ulica i broj, podbroj, broj stana, ili broj poštanskog pregratka, ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post restant” / „poste restante”,
  • naziv naseljenog mesta (odredišta),
  • poštanski broj i naziv odredišne pošte,
  • poštanski adresni kod (PAK).
 • Za pošiljke koje su adresovane na „post restant”, poštanski pregradak ili na vojnu poštu, pošiljalac nije u obavezi da navede poštanski adresni kod (PAK) odredišne pošte.
 • Za pošiljke sa uslugom Danas za sutra – isporuka u pošti, pošiljalac je u obavezi da navede
  • ime i prezime primaoca,
  • broj mobilnog telefona primaoca,
  • poštanski broj isporučne pošte i naziv naselja u kojem se nalazi, a
  • u polju „ulica” upisuje „ISPORUKA”.

Na poleđini prijemnog obrasca naznačeni su Uslovi za pružanje Post express usluga, sa kojim korisnik treba da se upozna. Potpisivanjem prijemnog obrasca, korisnik potvrđuje da je sa njima saglasan.

EMS

Za adresovanje EMS pošiljke upotrebljava se poseban petodelni obrazac – EMS adresnica.

Pravilno adresovanje znači da EMS adresnica sadrži:

 • potpune i tačne adresne podatke unete tako da su jasni i čitljivi na svim primercima prijemnog obrasca – adresnice. U međunarodnom saobraćaju, adresa primaoca se ispisuje latinicom i arapskim brojevima. Za pošiljke koje glase na primaoca koji je podstanar, na adresi se, osim imena i prezimena primaoca, ispisuje i ime i prezime stanodavca. Adresa i ostali podaci na pošiljci i na ispravama ne mogu se popunjavati grafitnom olovkom;
 • tačan opis sadržaja (opis sadržaja mora odgovarati stvarnom sadržaju pošiljke);
 • potpis pošiljaoca, kojim se potvrđuje tačnost podataka ispisanih na svim obrascima u međunarodnom saobraćaju.

Napomena:

 • Pošta Srbije može odbiti prijem pošiljke ako nije adresovana na način propisan navedenim uslovima.
 • Pošta Srbije nije odgovorna za posledice uzrokovane nepropisnim adresovanjem pošiljke u međunarodnom saobraćaju.

Adresni podaci

Podaci koje je pošiljalac pri adresovanju pošiljke u obavezi da navede su:

 • tačna i potpuna adresa pošiljaoca;
 • tačna i potpuna adresa primaoca;
 • telefon, faks i imejl adresa pošiljaoca i primaoca, ako su ovi podaci poznati;
 • tačan opis sadržine pošiljke, odnosno artikala u pošiljci u delu adresnice „Carinska deklaracija”;
 • namena sadržaja u delu adresnice „Carinska deklaracija”, odnosno kategorija (poklon, trgovački uzorak...);
 • deklarativna vrednost sadržine (u valuti) na delu adresnice „Carinska deklaracija”, koja se ni u kom slučaju ne smatra označenom vrednošću pošiljke;
 • potpis pošiljaoca.

Na poleđini adresnice naznačeni su Uslovi za pružanje EMS usluge, sa kojim korisnik treba da se upozna, jer potpisivanjem adresnice potvrđuje da je sa njima saglasan.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome