Kako da ostvarite korisnička prava

Pošiljke u unutrašnjem saobraćaju Post express

Reklamacije

Reklamacioni postupak može pokrenuti pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice u slučaju:

 • gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke,
 • oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke,
 • prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke,
 • neuručenja pošiljke.

Napomena:

Korisnik može pokrenuti reklamacioni postupak za prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke samo ako je platio poštarinu za pošiljku.

Potrebna dokumentacija za reklamacioni postupak

U slučaju da korisnik Post express usluge želi da ostvari naknadu štete, dužan je da pošti podnese pisani Zahtev za naknadu štete. Uz pisani zahtev korisnik dostavlja i:

 1. primerak adresnice, koji se odnosi na reklamiranu pošiljku, u slučaju da se zahtev odnosi na:
  • prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke,
  • neuručenje pošiljke;
 2. zapisnik o neispravnosti pošiljke i primerak adresnice, u slučaju da se zahtev odnosi na:
  • potpuno oštećenje pošiljke,
  • oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke.

Napomena:

Zapisnik o neispravnosti pošiljke sačinjava se u odredišnoj pošti pošiljaoca ili primaoca po službenoj dužnosti (ako je neispravnost pošiljke primetio zaposleni pošte pre uručenja pošiljke) i na zahtev pošiljaoca, primaoca ili ovlašćenog lica (ako je neispravnost pošiljke primećena prilikom ili nakon uručenja pošiljke). Ako je neispravnost primećena nakon uručenja pošiljke, primalac je u obavezi da priloži i izjavu, koju dobija i potpisuje u pošti.

Postoje dva načina dostavljanja potrebne dokumentacije. Službeno, dokumentacija se dostavlja preko pošte u kojoj je pokrenut reklamacioni postupak, dok je drugi način dostavljanje na adresu: Funkcija usluga, Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403, ili skenirana dokumentacija na imejl: postexpress@posta.rs. Takođe, zahtev za naknadu štete, za fizička lica, neophodno je overiti potpisom, a potpisom i pečatom firme na memorandumu firme, za pravna lica.

Rokovi za pokretanje reklamacije

Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da Post express pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može podneti reklamaciju u roku od 60 dana od dana predaje pošiljke.

Primalac ili ovlašćeno lice može da izjavi reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, odmah prilikom uručenja ili najkasnije narednog radnog dana. U tom slučaju se u dostavnoj pošti, komisijski, sačinjava Zapisnik o neispravnosti pošiljke, ali se pošiljka koja je već uručena ne sme primiti nazad.

Pošiljke u međunarodnom saobraćaju EMS

Reklamacioni postupak može pokrenuti korisnik u slučaju:

 • neuručenja pošiljke, u roku od šest meseci, računajući od narednog dana od dana prijema pošiljke;
 • oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana;
 • neizvršenja usluge ili delimičnog izvršenja usluge, kao i za više naplaćenu poštarinu, u roku od šest meseci, računajući od narednog dana od dana zahtevanja usluge.

Potraživanje EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju vrši se na zahtev pošiljaoca, ovlašćenog lica i obavlja se na najbrži način (telefonom, faksom ili imejlom). Ako to nije moguće, ili korisnik nije zadovoljan dobijenim odgovorom, može pokrenuti potražni postupak u pošti koja je primila pošiljku, a izuzetno u bilo kojoj drugoj pošti u zemlji, u roku od šest meseci, računajući rok od narednog dana od dana predaje pošiljke.

Za EMS pošiljke u polazu, pošiljalac je dužan da pošti priloži potvrdu o prijemu EMS pošiljke (prvi primerak adresnice).

Korisnik može podneti reklamaciju, i to:

 1. Pošiljalac ili ovlašćeno lice u slučaju:
  • neuručenja pošiljke – u roku od šest meseci, računajući od narednog dana od dana prijema pošiljke;
  • oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke – odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana;
  • neizvršenja usluge ili delimičnog izvršenja usluge, kao i za više naplaćenu poštarinu – u roku od šest meseci, računajući od narednog dana od dana zahtevanja usluge.
 2. Primalac ili ovlašćeno lice u slučaju:
  • oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke – odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana od dana uručenja pošiljke.

Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice želi da ostvari naknadu štete, obavezan je da podnese pisani zahtev za naknadu štete na šalteru pošte gde je predata pošiljka. Ukoliko je pošiljka predata posredstvom kurirske službe, Zahtev za naknadu štete prosleđuje se poštom na adresu: Funkcija usluga, Takovska 2, 11000 Beograd, PAK: 135403 ili imejlom: postexpress@posta.rs. Uz zahtev za naknadu koja se odnosi na gubitak pošiljke, pošiljalac obavezno prilaže i potražnicu ili neki drugi dokaz na osnovu kojeg se nesumnjivo može utvrditi osnovanost reklamacije kojom je konstatovano da je pošiljka izgubljena, a uz zahtev za naknadu koji se odnosi na oštećenje ili umanjenje sadržine pošiljke, primalac obavezno prilaže i zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome