Upakujete pošiljku

Pravilnim pakovanjem pošiljke obezbedićete njeno sigurno uručenje primaocu.

Ambalaža

Post express

Post express pošiljke mogu sadržati: dokumenta, pisana saopštenja, robu i druge predmete, osim onih za koje postoji izričita zabrana saglasno međunarodnim i unutrašnjim zakonima i propisima.

Pravilno pakovanje

Pošiljalac je u obavezi da pošiljku zapakuje tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju sa pošiljkom. Takođe, pošiljalac je odgovoran za adekvatno pakovanje pošiljke, оsim u slučaju kada zahteva od pošte dopunsku uslugu pakovanje pošiljke, što se posebno naplaćuje i mora biti označeno na prijemnom obrascu u polju za dopunske usluge.

Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

Pod pakovanjem pošiljke podrazumeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu radi sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja, od trenutka prijema do uručenja.

Za pakovanje pošiljaka koristi se odgovarajuća ambalaža (omoti - koverte, providne folije, kutije, sanduci i dr.), koja mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku, veličini, masi i vrednosti predmetne pošiljke.

Za pakovanje, dokumenata i pisanih saopštenja, koristi se kartonska Post express koverta. Za pakovanje robe i drugih predmeta, koristi se tipizirana paketska amabalaža, druga ambalaža, ili polietilenska Post express koverta.

Ukoliko pošiljalac pakuje pošiljku, zaposleni na prijemu u pošti ili kurir je dužan da upozori korisnika na obavezu pravilnog pakovanja pošiljke. Određeni predmeti i materije treba da budu upakovani na sledeći način:

 1. Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i dr., u zavisnosti od sadržaja) i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju. Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
 2. Tečnosti treba da budu zatvorene u posude koje ne propuštaju tečnosti. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori.
 3. Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i sl.) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.
 4. Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju, izrađenu od drveta, lima, plastike i sl., a prostor između kutija se mora ispuniti piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.
 5. Žive životinje za koje je dozvoljen prenos - pčele, pijavice i svilene bube moraju biti upakovane u odgovarajuće kaveze, kovčege, limene kutije i sl., kojima se osiguravaju svi potrebni uslovi tokom prenosa, tako da se izbegne svaka opasnost kako za životinje tako i za ljude. Na adresnoj strani pošiljke mora se staviti oznaka "ŽIVE ŽIVOTINjE", a pošiljalac je obavezan da preda i potvrdu nadležnog organa o zdravlju tih životinja.
  Pčele, pijavice i svilene bube moraju biti upakovane u dobro zatvorenu i adekvatno učvršćenu kutiju od lima, s' tim što na jednoj strani kutije mora biti otvor preko koga je pričvršćena rešetka od guste i jake žice.
  Ukoliko zaposleni na prijemu, u pošti ili na adresi pošiljaoca, smatra da pošiljka nije adekvatno upakovana u obavezi je da odbije prijem pošiljke.
  Pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju „potpis pošiljaoca“ potvrđuje da je upoznat sa uslovima pružanja usluge i da odgovara za adekvatno pakovanje pošiljke.

Zabranjeno za prenos

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:

 1. metalni novac, papirne novčanice, ili bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, menice, putničke čekove;
 2. platinu, zlato ili srebro, obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocene predmete;
 3. eksplozivne, zapaljive ili radioaktivne materije i druge opasne materije;
 4. Opasne materije
 5. infektivne supstance;
 6. opojne droge i psihotropne materije;
 7. sablažnjive ili nemoralne predmete;
 8. predmete piraterije;
 9. žive životinje, s' tim da je dozvoljen prijem pčela, pijavica i svilenih buba;
 10. replika neaktivnih eksplozivnih naprava i vojne borbene tehnike, uključujući neaktivne granate, neaktivne čaure i sl.;
 11. predmete koji po svojoj prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za građane ili lica koja dolaze u kontakt sa pošiljkom i koji mogu ugroziti druge pošiljke, poštansku opremu ili imovinu trećeg lica.

Pošiljke koje sadrže čekove banaka mogu se primati samo kao pošiljke sa označenom vrednošću.

Ako se u toku prenosa primeti da pošiljka sadrži predmete čiji je prenos zabranjen odredbama zakona, pošta je dužna da odmah obavesti nadležni organ i da te predmete dostavi nadležnom organu uz zapisnik o predaji sadržine pošiljke.

Ako postoji sumnja da Post express pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, zaposleni na prijemu pošiljke može, od osobe koja predaje pošiljku, zahtevati otvaranje pošiljke radi uvida u njen sadržaj, da po potrebi dokaže svoj identitet i da nakon obavljenog uvida, zatvori pošiljku pred radnikom pošte.

Preduzeće zadržava pravo da odbije prijem svih Post express pošiljaka koje ne ispunjavaju uslove pružanja Post express usluge u pogledu zabranjenog sadržaja.

Masa i dimenzije pošiljaka

Masa Post express pošiljke može biti najviše 20 kg.

Dimenzije adresne strane Post express pošiljke ne mogu biti manje od 150 mm / 105 mm.

Pošiljke mase preko 20 kg i pošiljke čije su dimenzije veće od dimenzija 60x50x50 cm mogu se primati samo po posebnom ugovoru.

Pravilno pakovanje pošiljaka u međunarodnom saobraćaju

Za pakovanje i zatvaranje EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju na raspolagnju Vam je posebna ambalaža (kartonska ili polietilenska). Svaka EMS pošiljka u međunarodnom saobraćaju mora biti upakovana i zatvorena tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržine, kao i načinu i dužini trajanja prenosa. Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržinu, tako da se ne može oštetiti ni pritiskom ni uzastopnim rukovanjima i da se sadržina ne može oštetiti bez očiglednih tragova upotrebe nasilja. Svaka EMS pošiljka u međunarodnom saobraćaju treba da bude posebno čvrsto upakovana. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih nalepnica.

EMS pošiljku u međunarodnom saobraćaju možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama. Za pakovanje EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju odgovaran je pošiljalac.

Posebno pakovanje:

 • Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti (predmeti od keramike, električna i računarska oprema,...) treba da budu upakovani u tvrdu kutiju, ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i dr., u zavisnosti od sadržaja) i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju (npr. šoferšajbne, branici, haube i dr.). Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Pošiljke koje sadrže predmete od stakla i ostale lomljive predmete, pošiljalac je dužan da preda kao izdvojene pošiljke, čiji sadržaj zahteva posebnu pažnju prilikom prijema, prerade, prevoza i uručenja.
 • Tečnosti i lako topljive materije moraju se staviti u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda mora biti stavljena u posebnu otpornu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijom, u količini dovoljnoj da upije tečnost u slučaju lomljenja posude. Poklopac kutije mora biti pričvršćen tako da ne može lako da se otvori.
 • Teško topljive, masne materije, kao što su lekovite masti za mazanje, tečni sapun, smole, i dr., moraju biti zatvorene najpre u jedno pakovanje (kutiju, platnenu vreću, plastiku, i dr.), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog matrijala i slično, dovoljno otpornu da spreči izlivanje sadržine.
 • Razne vrste suvih praškova moraju najpre biti upakovani u posudu od metala, drveta ili otpornog plastičnog materijala, a ove posude stavljaju se u čvrstu, otpornu kutiju izrađenu od drveta, lima, plastike i slično, sa odgovarajućom upijajućom i zaštitnom materijom između dva pakovanja (piljevinom i slično).
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome