Upakujete pošiljku

Pravilnim pakovanjem obezbeđujete sigurno uručenje pošiljke primaocu.

Uputstvo o pravilnom pakovanju pošiljaka možete pogledati ovde.

Pošiljalac može da koristi tipiziranu brendiranu ambalažu ili sopstvenu ambalažu za pakovanje Post express pošiljaka.

Ekološka ambalaža

U duhu društveno-odgovornog poslovanja Pošta Srbije uvela je 1. maja 2022. godine tipiziranu brendiranu ambalažu od recikliranog materijala za pakovanje Post express pošiljaka, čime aktivno doprinosi smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine.

Nova ekološka ambalaža obuhvata različite vrste polietilenskih i kartonskih koverata. Može se naći u prodaji u svim poštama definisanim za prijem Post express pošiljaka, po sledećim cenama:

Tip koverte Dimenzije Cena
(u dinarima)
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post express pošiljke Tip A bez džepa 240x300 mm 9,00
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post express pošiljke Tip B bez džepa 280x380 mm 10,00
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post express pošiljke Tip C bez džepa 350x450 mm 15,00
Kartonski koverat od recikliranog materijala za Post ekspres pošiljke Tip B bez džepa 270x350 mm 25,00
Kartonski koverat od recikliranog materijala za Post express pošiljke Tip B sa džepom 270x350 mm 30,00

Pravilno pakovanje

Pošiljalac je u obavezi da pošiljku zapakuje tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju pošiljkom. Takođe, pošiljalac je odgovoran za adekvatno pakovanje pošiljke, оsim u slučaju kada zahteva od pošte uslugu pakovanja pošiljke, što se posebno naplaćuje.

Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

Pod pakovanjem pošiljke podrazumeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu, radi sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja, od trenutka prijema do uručenja.

Za pakovanje pošiljaka koristi se odgovarajuća ambalaža (omoti – koverte, providne folije, kutije, sanduci i drugo), koja mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku, veličini, masi i vrednosti predmetne pošiljke.

Za pakovanje dokumenata i pisanih saopštenja, koristi se kartonska Post express koverta. Za pakovanje robe i drugih predmeta, koristi se tipizirana paketska ambalaža, druga ambalaža ili polietilenska Post express koverta.

Ukoliko pošiljalac pakuje pošiljku, zaposleni na prijemu u pošti ili kurir dužan je da upozori korisnika na obavezu pravilnog pakovanja pošiljke. Određeni predmeti i materije treba da budu upakovani na sledeći način:

 1. Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i drugo, u zavisnosti od sadržaja) i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju. Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta – bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije – i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
 2. Tečnosti treba da budu zatvorene u posude koje ne propuštaju. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara, tako da ne može da se otvori.
 3. Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i slično) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala, kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.
 4. Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju od drveta, lima, plastike i slično, a prostor između kutija se ispunjava piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.
 5. Žive životinje za koje je dozvoljen prenos – pčele, pijavice i svilene bube – moraju biti upakovane u odgovarajuće kaveze, kovčege, limene kutije i slično, s tim što na jednoj strani mora biti otvor preko kojeg je pričvršćena rešetka od guste i jake žice, tako da se osiguraju svi potrebni uslovi tokom prenosa i izbegne svaka opasnost kako za životinje tako i za zaposlene.

Ukoliko zaposleni na prijemu, u pošti ili na adresi pošiljaoca, smatra da pošiljka nije adekvatno upakovana u obavezi je da odbije prijem pošiljke.

Pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju „potpis pošiljaoca” potvrđuje da je upoznat sa uslovima pružanja usluge i da odgovara za adekvatno pakovanje pošiljke.

Zabranjeno za prenos

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:

 1. metalni novac, papirne novčanice ili bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, menice, putničke čekove (osim u vrednosnim pošiljkama);
 2. platinu, zlato ili srebro, obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocene predmete (osim u vrednosnim pošiljkama);
 3. eksplozivne, zapaljive ili radioaktivne materije i druge opasne materije;

 4. Opasne materije
 5. infektivne supstance;
 6. opojne droge i psihotropne materije;
 7. sablažnjive ili nemoralne predmete;
 8. predmete piraterije;
 9. žive životinje, s tim da je dozvoljen prijem pčela, pijavica i svilenih buba;
 10. replika neaktivnih eksplozivnih naprava i vojne borbene tehnike, uključujući neaktivne granate, neaktivne čaure i slično;
 11. predmete koji po svojoj prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za građane ili lica koja dolaze u kontakt sa pošiljkom i koji mogu ugroziti druge pošiljke, poštansku opremu ili imovinu trećeg lica.

Pošiljke koje sadrže čekove banaka mogu se primati samo kao pošiljke sa označenom vrednošću.

Ako se u toku prenosa primeti da pošiljka sadrži predmete čiji je prenos zabranjen odredbama zakona, pošta je dužna da odmah obavesti nadležni organ i da te predmete dostavi nadležnom organu uz zapisnik o predaji sadržine pošiljke.

Ako postoji sumnja da Post express pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, zaposleni na prijemu pošiljke može, od osobe koja predaje pošiljku, zahtevati otvaranje pošiljke radi uvida u njen sadržaj, da po potrebi dokaže svoj identitet i da nakon obavljenog uvida, zatvori pošiljku pred radnikom pošte.

Pošta Srbije zadržava pravo da odbije prijem svih pošiljaka koje ne ispunjavaju uslove pružanja Post express usluge u pogledu zabranjenog sadržaja.

Masa i dimenzije pošiljaka

Masa Post express pošiljke može biti najviše 20 kg.

Dimenzije adresne strane Post express pošiljke ne mogu biti manje od 150/105 mm.

Pošiljke mase preko 20 kg i pošiljke čije su dimenzije veće od 60x50x50 cm mogu se primati samo po posebnom ugovoru.

Pravilno pakovanje pošiljaka u međunarodnom saobraćaju

Za pakovanje i zatvaranje EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju na raspolaganju Vam je posebna ambalaža – kartonski ili polietilenski koverat Tip B (380x280 mm). Svaka EMS pošiljka u međunarodnom saobraćaju mora biti upakovana i zatvorena tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržine, kao i načinu i dužini trajanja prenosa. Pakovanje i zatvaranje moraju da obezbede nepovredivost sadržine i tajnost podataka, druge pošiljke, zaposlene i poštansku opremu i sredstva. Svaka EMS pošiljka u međunarodnom saobraćaju treba da bude posebno čvrsto upakovana. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih nalepnica.

EMS pošiljku u međunarodnom saobraćaju možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama. Za pakovanje EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju odgovaran je pošiljalac.

Posebno pakovanje:

 • Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti treba da budu upakovani u tvrdu kutiju, ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom. Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta – bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije – i obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
 • Tečnosti treba da budu zatvorene u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda se stavlja u posebnu tvrdu kutiju, ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije mora se čvrsto zatvoriti, tako da ne može lako da se otvori.
 • Masne i teško topive materije, kao što su maziva, tekući sapun, kreme, smole i drugo, moraju biti zatvorene najpre u jedno pakovanje (kutiju, platnenu ili plastičnu vreću), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog ili nekog drugog materijala, kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.
 • Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovani u posudu (vreću, kutiju od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona).
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome